آدرس قطب های پژوهش سراهای دانش آموزی

آدرس کانال های اطلاع رسانی قطب های کشوری پژوهش سراهای دانش آموزی :

1⃣ انرژی های نوین
@NewEnergy_Stu
2⃣ سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی
@stemcellstudent
3⃣ نجوم
@astropole
4⃣ زیست فناوری
@zistfanavaristudent
5⃣ ادبیات و علوم انسانی
@adabiyatensani
6⃣ کد نویسی
@codenevisi
7⃣ دریا
@irandarya_student
8⃣ نانو
@ebnesina_nano_group