جلسه آموزش خانواده

جلسات آموزش خانواده بصورت مرتب در دبستان برگزار می شود و هدف راهنمایی خانواده های محترم در حل مشکلات فرزندان است که توسط مشاور مدرسه صورت می گیرد


چاپ